หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บีบเอา
อักษรล้านนา
บีบฯฯ
เทียบอักษรไทย
[บีบเอา]
ความหมาย

ก.ใช้อำนาจบีบเอาผลประโยชน์; หนีบเอา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บีบเอา (บีบฯฯ)