หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บีบเบียน
อักษรล้านนา
บีบฯฯ
เทียบอักษรไทย
[บีบเบียน]
ความหมาย

ก.เบียดเบียน,ทำให้เดือดร้อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บีบเบียน (บีบฯฯ)