หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บีบ
อักษรล้านนา
บีบฯฯ
เทียบอักษรไทย
[บีบ]
ความหมาย

ก.บีบ - ใช้มือกดด้านทั้ง ๒ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าหากัน เช่น บีบมะนาว; นวด,เฟ้น เช่น บีบแข้งบีบขา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บีบ (บีบฯฯ)