หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บิ๋ดเบี่ยง
อักษรล้านนา
บิดฯบ่ยฯง
เทียบอักษรไทย
[บิ๋ดเบี่ยง]
ความหมาย

ก.บิดพลิ้ว - เลี่ยงไม่ปฏิบัติตรงตามข้อตกลงหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บิ๋ดเบี่ยง (บิดฯบ่ยฯง)