หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บิ๋ดขี้ค้าน
อักษรล้านนา
บิดฯขี้ระฯค้าฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[บิดขี้คร้าน]
ความหมาย

ก.บิดขี้เกียจ - เหยียดและเอี้ยวกายไปมาเพราะเกียจคร้าน หรือให้หายเมื่อยขบ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บิ๋ดขี้ค้าน (บิดฯขี้ระฯค้าฯนฯ)