หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บิ๋
อักษรล้านนา
บิ
เทียบอักษรไทย
[บิ]
ความหมาย

ก.ใช้นิ้วมือทำให้ของแตก หัก หรือหลุดออกเป็นชิ้นเล็ก บิ๋หอมเตียม - ใช้กำลังนิ้วทำให้กลีบกระเทียมแตกออก. ถ้าใช้มือทั้งสองข้างทำให้ของแตกหรือหลุดออกเป็นชิ้นใหญ่ เรียก บ๋ะ เช่น บ๋ะบ่าโอ - ทำให้กลีบส้มโอแยกออก. ถ้าใช้เครื่องมือ เช่นขวาน เป็นต้น ผ่าเป็นซีก เรียก โบ๋ะ เช่น โบ๋ะหลัว - ผ่าฟืน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บิ๋ (บิ)