หน้าหลัก
บิ่นหน้าหนี
บิ่นฯห้นฯาหีนฯ
[บิ่นหน้าหนี]

ดู...บิ๋ดหน้าหนี

บิ๋ดหน้าหนี
บิดฯห้นฯาหีนฯ
[บิ๋ดหน้าหนี]

ก.เบือนหน้าหน้า,หันหน้าไปทางอื่น,ไม่ดู,ไม่แล,ไม่สน; บิ่นหน้าหนี,เบ่นหน้าหนี ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บิ่นหน้าหนี (บิ่นฯห้นฯาหีนฯ)