หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บิ่นหน้าหนี
อักษรล้านนา
บิ่นฯห้นฯาหีนฯ
เทียบอักษรไทย
[บิ่นหน้าหนี]
ความหมาย

ดู...บิ๋ดหน้าหนี

ออกเสียงล้านนา
บิ๋ดหน้าหนี
อักษรล้านนา
บิดฯห้นฯาหีนฯ
เทียบอักษรไทย
[บิ๋ดหน้าหนี]
ความหมาย

ก.เบือนหน้าหน้า,หันหน้าไปทางอื่น,ไม่ดู,ไม่แล,ไม่สน; บิ่นหน้าหนี,เบ่นหน้าหนี ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บิ่นหน้าหนี (บิ่นฯห้นฯาหีนฯ)