หน้าหลัก
บิ่นหน้ามาเพ้
บิ่นหน้ามาเพ้
บิ่นฯห้นฯามาเภ้,---เระฯพ้
[บิ่นหน้ามาเภ้, ...เพร้]

ก.หันหน้ามาทางนี้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บิ่นหน้ามาเพ้ (บิ่นฯห้นฯามาเภ้,---เระฯพ้)