หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บิ่นหน้ามาเพ้
อักษรล้านนา
บิ่นฯห้นฯามาเภ้,---เระฯพ้
เทียบอักษรไทย
[บิ่นหน้ามาเภ้, ...เพร้]
ความหมาย

ก.หันหน้ามาทางนี้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บิ่นหน้ามาเพ้ (บิ่นฯห้นฯามาเภ้,---เระฯพ้)