หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บิง
อักษรล้านนา
บิงฯ
เทียบอักษรไทย
[บิง]
ความหมาย

ก.ห่มผ้าเฉียงบ่า; เช่น ภิกษุสามเณรครองผ้าจีวรเฉียงบ่า, ห่มผ้าสะใบ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บิง (บิงฯ)