หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บาหละก๋า
อักษรล้านนา
บาฯรกา
เทียบอักษรไทย
[บารกา]
ความหมาย

น.รองเจ้าอาวาสวัดในพุทธศาสนา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บาหละก๋า (บาฯรกา)