หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บาย
อักษรล้านนา
บาฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[บาย]
ความหมาย

ก.จับ,จับต้อง,ฉวยเอา,ลูบหยิบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บาย (บาฯยฯ)