หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บาบนัก
อักษรล้านนา
บาฯปนักฯ
เทียบอักษรไทย
[บาปนัก]
ความหมาย

น.บาปมาก ว.บาปหนา,มีบาปมาก,มีบาปสั่งสมไว้มาก,มีอกุศลกรรมมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บาบนัก (บาฯปนักฯ)