หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บาบข๋บหัวกิ๋นหัว
อักษรล้านนา
บาฯปฯข฿ปฯห฿วฯกินฯห฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[บาปขบหัวกินหัว]
ความหมาย

ดู...บาบข๋บหัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บาบข๋บหัวกิ๋นหัว (บาฯปฯข฿ปฯห฿วฯกินฯห฿วฯ)