หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บานใจ๋
อักษรล้านนา
บาฯนฯไจ
เทียบอักษรไทย
[บานใจ]
ความหมาย

ว.เบิกบาน,เป็นสุข,อิ่มใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บานใจ๋ (บาฯนฯไจ)