หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บานผี้หลี้
อักษรล้านนา
บาฯนฯผี้หี้ลฯ
เทียบอักษรไทย
[บานผี้หลี้]
ความหมาย

ว.คลี่,เพิ่งบาน,แย้ม เช่น ดอกตูม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บานผี้หลี้ (บาฯนฯผี้หี้ลฯ)