หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บาน
อักษรล้านนา
บาฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[บาน]
ความหมาย

ก.ขยายออก,คลี่ออก,เผยออกเช่น ดอกบาน ว.แจ่มใส,แช่มชื่น,ปลาบปลื้ม เช่น หน้าบาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บาน (บาฯนฯ)