หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บาดใจ๋
อักษรล้านนา
บาฯดฯไจ
เทียบอักษรไทย
[บาดใจ]
ความหมาย

ก.เจ็บแค้นใจ,เจ็บปวดใจ,แสลงใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บาดใจ๋ (บาฯดฯไจ)