หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บาดหู
อักษรล้านนา
บาฯทฯหู
เทียบอักษรไทย
[บาดหู]
ความหมาย

ว.ขัดหู,ทนฟังไม่ได้,ไม่เข้าหู,ระคายหู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บาดหู (บาฯทฯหู)