หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บาดต๋า
อักษรล้านนา
บาฯทฯตา
เทียบอักษรไทย
[บาดตา]
ความหมาย

ก.ขัดสายตา,ทำให้ขุ่นเคืองใจ เช่น เห็นภาพบาดตา; สะดุดตาเพราะเห็นสีฉูดฉาด เช่น ใส่เสื้อสีบาดตา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บาดต๋า (บาฯทฯตา)