หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บางเตื้อ
อักษรล้านนา
บาฯงฯเทิ่อฯอ
เทียบอักษรไทย
[บางเทื่อ]
ความหมาย

ว.บางครั้ง,บางคราว.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บางเตื้อ (บาฯงฯเทิ่อฯอ)