หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บางพ่อง
อักษรล้านนา
บาฯงฯระฯพ่อฯง,บาฯงฯภ่อฯง
เทียบอักษรไทย
[บางพร่อง,บางภ่อง]
ความหมาย

ว.บางคน,บางส่วน,บางหมู่; หล้างพ่อง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บางพ่อง (บาฯงฯระฯพ่อฯง,บาฯงฯภ่อฯง)