หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บาง
อักษรล้านนา
บาฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[บาง]
ความหมาย

น.ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่ง; ดู...บ่าบาง ก.พร่องไป,ลดลง ว.ไม่หนา,มีความหนาน้อย; ใช้ประกอบหน้าคำนามหมายความว่า เพียงบางส่วน,ไม่ใช่ทั้งหมด เช่น บางเตื้อ - บางครั้ง,บางหมู่ - บางกลุ่ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บาง (บาฯงฯ)