หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บาก
อักษรล้านนา
บาฯกฯ
เทียบอักษรไทย
[บาก]
ความหมาย

ก.ฟันให้เป็นแผล เป็นรอย เช่นบากไม้, ทำให้เลอะไปจากบริเวณที่กำหนด เช่น ขี้มูกบากฮูดัง - ขี้มูกเลอะจมูก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บาก (บาฯกฯ)