หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บา
อักษรล้านนา
บาฯ
เทียบอักษรไทย
[บา]
ความหมาย

น.ครู,อาจารย์,ผู้หลักผู้ใหญ่,ชายหนุ่ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บา (บาฯ)