หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บั๋ด
อักษรล้านนา
บัดฯ
เทียบอักษรไทย
[บัด]
ความหมาย

ก.ปิด,อุด; ฮูบั๋ด - รูถูกปิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บั๋ด (บัดฯ)