หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บั้น
อักษรล้านนา
บั้นฯ
เทียบอักษรไทย
[บั้น]
ความหมาย

ว.ด้าน,ฝ่าย,ส่วน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บั้น (บั้นฯ)