หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บั่น
อักษรล้านนา
บั่นฯ
เทียบอักษรไทย
[บั่น]
ความหมาย

ก.ตัดให้สั้น,ตัดเป็นท่อนๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บั่น (บั่นฯ)