หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บัวหัวเสา
อักษรล้านนา
บ฿วฯห฿วฯเสัา
เทียบอักษรไทย
[บัวหัวเสา]
ความหมาย

น.ส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรม ที่ทำเป็นรูปกลีบบัวตกแต่งที่หัวเสา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บัวหัวเสา (บ฿วฯห฿วฯเสัา)