หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บัวหละโพก
อักษรล้านนา
บ฿วฯรโภ฿คฯ
เทียบอักษรไทย
[บัวรโภค]
ความหมาย

ก.บริโภค - กิน,เสพ เช่น บริโภคอาหาร: ใช้สอย,ใช้สิ้นเปลือง เช่น บริโภคเสื้อผ้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บัวหละโพก (บ฿วฯรโภ฿คฯ)