หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บัวหละมวน
อักษรล้านนา
บ฿วฯรมวฯร
เทียบอักษรไทย
[บัวรมวน]
ความหมาย

ว.บริบูรณ์ - ครบถ้วน,เต็มที่,ไม่บกพร่อง,สมบูรณ์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บัวหละมวน (บ฿วฯรมวฯร)