หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บัวหละด๋ก
อักษรล้านนา
บ฿วฯรด฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[บัวรดก]
ความหมาย

น.มรดก - ทรัพย์สินของผู้ตายที่ตกทอดแก่ทายาท

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บัวหละด๋ก (บ฿วฯรด฿กฯ)