หน้าหลัก
บัว
บ฿วฯ
[บัว]

น๑.ชื่อเรียกไม้น้ำหลายสกุลและ หลายวงศ์ เช่น บัวขาว บัวหลวง บัวสาย บัวเผื่อน น๒.ส่วนประกอบทาง สถาปัตย กรรมที่ทำเป็นรูปกลีบบัวติดอยู่ที่หัวเสาเรียก บัวหัวเสา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บัว (บ฿วฯ)