หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บัน
อักษรล้านนา
บันฯ
เทียบอักษรไทย
[บัน]
ความหมาย

น.หน้าจั่ว - ใช้แก่จั่วของปราสาท วิหาร และโบสถ์ เรียกว่า "หน้าบัน"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บัน (บันฯ)