หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บังต๋า
อักษรล้านนา
บังฯตา
เทียบอักษรไทย
[บังตา]
ความหมาย

ว.วิธีการหรือเคล็ดลับในการแสดงมายากล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บังต๋า (บังฯตา)