หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บังตั๋ว
อักษรล้านนา
บังฯต฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[บังตัว]
ความหมาย

ก.ใช้อำนาจแห่งอาคมทำให้ผู้อื่นมองไม่เห็นตนเอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บังตั๋ว (บังฯต฿วฯ)