หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บอละโภค
อักษรล้านนา
บํอฯรโภ฿คฯ
เทียบอักษรไทย
[บอรโภค]
ความหมาย

ก.บริโภค - กิน,เสพ เช่น บริโภคอาหาร,ใช้สิ้นเปลือง,ใช้สอย เช่น บริโภคเสื้อผ้า; บัวระโพก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอละโภค (บํอฯรโภ฿คฯ)