หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บอละมวล
อักษรล้านนา
บํอฯรมวฯล
เทียบอักษรไทย
[บอรมวล]
ความหมาย

ว.ครบถ้วน - เต็มที่,สมบูรณ์; บัวระมวน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอละมวล (บํอฯรมวฯล)