หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บอย
อักษรล้านนา
บอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[บอย]
ความหมาย

ก.ทยอย - อาการที่เคลื่อนย้าย สิ่งของไปทีละน้อย,รับเอาผลประ โยชน์ ไปทีละน้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอย (บอฯยฯ)