หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บอนแบ้ว
อักษรล้านนา
บอฯรแบ้วฯ
เทียบอักษรไทย
[บอนแบ้ว]
ความหมาย

น.ชื่อไม้ล้มลุกมีหัว ก้านและใบรับประทานได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอนแบ้ว (บอฯรแบ้วฯ)