หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บอน
อักษรล้านนา
บอฯร
เทียบอักษรไทย
[บอน]
ความหมาย

น.ชื่อไม้ล้มลุกมีหลายชนิด เช่น บอนเต่า บอนส้ม บางชนิด ก้าน ใบ ใช้ทำอาหารได้ เช่น หลามบอน; บางชนิดนิยมปลูกเป็นไม้ประดับและไม้มงคล เช่น บอนสี ว.อาการที่ปากหรือมืออยู่ไม่สุข หรือพูด/ทำสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร เรียกปากบอน มือบอน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอน (บอฯร)