หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บอด
อักษรล้านนา
บอฯด
เทียบอักษรไทย
[บอด]
ความหมาย

ว.มองไม่เห็น,มืด,ดับ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอด (บอฯด)