หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บองแบง
อักษรล้านนา
บอฯงแบงฯ
เทียบอักษรไทย
[บองแบง]
ความหมาย

ว.โคลงเคลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บองแบง (บอฯงแบงฯ)