หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บอกโส๋ะ
อักษรล้านนา
บอฯกโส฿ะ
เทียบอักษรไทย
[บอกโสะ]
ความหมาย

น.กระบอกที่ใช้ตำคลุกเคล้าผลไม้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอกโส๋ะ (บอฯกโส฿ะ)