หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บอกฮ้า
อักษรล้านนา
บอฯกร้า
เทียบอักษรไทย
[บอกร้า]
ความหมาย

น.กระบอกใส่ปลาร้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอกฮ้า (บอฯกร้า)