หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บอกบ๋ด
อักษรล้านนา
บอฯกบ฿ดฯ
เทียบอักษรไทย
[บอกบด]
ความหมาย

ดู...ก๋อกต๋ำหมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอกบ๋ด (บอฯกบ฿ดฯ)