หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บอกต๋ำหมาก
อักษรล้านนา
บอฯกตำหมฯากฯ
เทียบอักษรไทย
[บอกตำหมาก]
ความหมาย

ดู...ก๋อกต๋ำหมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอกต๋ำหมาก (บอฯกตำหมฯากฯ)