หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บอกซอ
อักษรล้านนา
บอฯกซํอฯ
เทียบอักษรไทย
[บอกซอ]
ความหมาย

น.หีบเสียง - เครื่องทำให้แผ่นเสียงหมุน มีเข็มสัมผัสไปตามร่องเสียงแล้วมีเสียงดังออกมาในยุคแรกๆ เป็นแผ่นเสียงที่บันทึกเพลงซอเป็นพื้น จึงเรียกว่า บอกซอ;ก้องซอ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอกซอ (บอฯกซํอฯ)