หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บอกคอก
อักษรล้านนา
บอฯกฅอฯก
เทียบอักษรไทย
[บอกฅอก]
ความหมาย

น.กระบอกไม้ไผ่ตัดขังข้อเพื่อบรรจุน้ำสะพาย หรือหิ้วไปได้; บอกน้ำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอกคอก (บอฯกฅอฯก)