หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บอ
อักษรล้านนา
บํอฯ
เทียบอักษรไทย
[บอ]
ความหมาย

ก.เกือบบ้า,ใกล้บ้าครึ่งดีครึ่งบ้า,ไม่เต็มเต็ง,สติไม่ดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอ (บํอฯ)