หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บวม
อักษรล้านนา
บวฯม
เทียบอักษรไทย
[บวม]
ความหมาย

ก.อาการที่เนื้อนูนขึ้นเพราะฟกช้ำหรืออักเสบ เช่น ต๋าบวม - ตาบวม,ขยาย พอง หรือนูนขึ้นจากสภาพที่ราบเรียบหรือสภาพปกติ เช่น กระดาษบวม กระป๋องบวม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บวม (บวฯม)